%0 Journal Article %J IEEE Electron Device Letters %D 2011 %T On the Origin of Gate-Induced Floating-Body Effect in PD SOI p-MOSFETs %A Chih-Hao Dai and Cheng-Tung Huang, Ting-Chang Chang An-Kuo Chu Yuan-Jui Kuo Fu-Yen Jian Wen-Hung Lo Szu-Han Ho Ching-En Chen Wan-Lin Chung Jou-Miao Shih Guangrui Xia Osbert Cheng %8 07/2011