%0 Journal Article %J IEEE Electron Device Letters %D 2010 %T On the Origin of Hole Valence Band Injection on GIFBE in PD SOI n-MOSFETs %A Chih-Hao Dai Osbert Cheng and Cheng Tung Huang, Ting-Chang Chang Ann-Kuo Chu Yuan-Jui Kuo Shih-Ching Chen Chih-Chung Tsai Szu-Han Ho Wen-Hung Lo Guangrui Xia Cheng %8 06/2010