%0 Journal Article %J Surface & Coatings Technology %D 2010 %T Enhanced gate-induced foating-body effect in PD SOI MOSFET under external mechanical strain %A Chih-Hao Dai Cheng Tung Huang, Ting-Chang Chang Ann-Kuo Chu Yuan-Jui Kuo Shih-Ching Chen Chih-Tsung Tsai Wen-Hung Lo Szu-Han Ho Guangrui Xia Osbert Cheng %V 205 %8 06/2010