@article { EDL2011, title = {On the Origin of Gate-Induced Floating-Body Effect in PD SOI p-MOSFETs}, journal = {IEEE Electron Device Letters}, year = {2011}, month = {07/2011}, author = {Chih-Hao Dai, Ting-Chang Chang, An-Kuo Chu, Yuan-Jui Kuo, Fu-Yen Jian, Wen-Hung Lo, Szu-Han Ho, Ching-En Chen, Wan-Lin Chung, Jou-Miao Shih, Guangrui Xia, Osbert Cheng, and Cheng-Tung Huang} }