@article { Surf2010, title = {Enhanced gate-induced foating-body effect in PD SOI MOSFET under external mechanical strain}, journal = {Surface & Coatings Technology}, volume = {205}, year = {2010}, month = {06/2010}, author = {Chih-Hao Dai, Ting-Chang Chang, Ann-Kuo Chu, Yuan-Jui Kuo, Shih-Ching Chen, Chih-Tsung Tsai, Wen-Hung Lo, Szu-Han Ho, Guangrui Xia, Osbert Cheng, Cheng Tung Huang} }